POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

Kategorie
15.09.2017 / 16:00

Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk vás srdečně zvou na pouť do JÍVOVÉ u Šternberka v pátek 15. září 2017.

Program:
 16:45 hod. – modlitba růžence ve farním kostele
 17:30 hod. - slavnostní poutní mše svatá
 18:30 hod  - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
                     bolestmi Panny Marie
Autobus ze Šternberka pojede v 16:00 z Dvorské a od MKZ (přihlašujte se prosím v sakristii do neděle 10. září)

Tato jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradicí, neboť do Jívové se putovalo již v roce 1687. Poutníci přicházeli k milostnému obrazu Bolestné Panny Marie, kte
rý přinesli jívovští farníci z pouti do Čenstochové. Úcta k obrazu Panny Marie se velmi rozšířila o čemž svědčí i evidence vyslyšených proseb v pamětní knize farnosti Jívová (do roku 1753 bylo zaznamenáno 164 případů). V dnešních dnech putujeme na Jívovou, abychom si u Panny Marie na její mocnou přímluvu vyprosili Boží ochranu, a také abychom činili pokání za všechny křivdy a hříchy, které se udály v tomto kraji před II. světovou válkou, během války, a také po válce.