Křížová cesta za závislého

Křížová cesta za závislého

 

Pane Ježíši, ty jsi byl zcela svobodný. Záleželo ti jen na vůli Otce, kterou jsi vědomě přijal v Getsemanské zahradě. Miluješ nás a dal jsi svůj život svobodně za nás. Chci být s tebou dnes ve tvém utrpení a chci tě prosit za svou svobodu a lásku a také za ….., který ztratil svobodu a žije jako otrok drogy. Věřím ve tvou lásku, s kterou trpíš za nás a proto tě, Ježíši, s vírou prosím, navrať svobodu všem závislým a zvláště….. Dej mu Ducha svobody a lásky, aby se navrátil ze smrti. Vylij Ducha síly, aby přemohl každou slabost.

Maria, i ty jsi svobodně přijala Otcovu vůli a milovala jsi. Přimluv se dnes za všechny závislé a zvláště za….. I on je tvým dítětem. I za něho podstoupil tvůj syn strašná muka a smrt. Na tvou přímluvu, ať vstane k novému životu. Ať se v něm vzkřísí všechny skutky Ducha a zvítězí nad skutky těla, světa a tmy.

Amen.

1. zastavení : Pán Ježíš je odsouzený na smrt

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíši, Pilát tě odsoudil na smrt. Věděl, že jsi nevinný a slavnostně prohlásil přede všemi, že nenachází na tobě žádnou vinu. Ale neměl sílu, aby tě ochránil. Rozhodl se pro nepravdu, pro lež, proti tobě, nevinnému, protože byl závislý. Moc a postavení byly pro něho důležitější, než pravda a spravedlnost. Obětoval tebe, aby zachránil své postavení. Tak to musel udělat, protože byl závislý, protože neměl svobodu. A ty, Ježíši, jsi byl svobodný, proto jsi dokázal přijmout rozsudek, proto jsi mohl mlčet. Děkujeme ti.

Ježíši, dnes tě prosím za závislého, kterého znáš a miluješ. Víš, že i on ztratil svou svobodu a že se ničí. I on je schopný obětovat všechno, všechno zničit, jen aby uspokojil svou závislost. Navrať mu svobodu a dej mu sílu, aby se osvobodil z otroctví. Prosím tě za ty, kteří se stali závislí na penězích a nečestně šíří drogy, aby zbohatli. Osvoboď je! Prosím tě za ty, kteří mu ve své závislosti první nabídli drogu. Osviť jim rozum a naplň srdce svobodou, ať přestanou přinášet zlo druhým. Prosím tě za všechny odpovědné v Církvi i ve společnosti, aby byli schopní svobodně chránit svobodu druhých. A mně dej sílu, abych bojoval proti každé závislosti.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

2. zastavení : Pán Ježíš přijímá kříž

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíši, ty jsi ochotně vzal na sebe svůj kříž a vyzval jsi každého, kdo chce být tvým, aby vzal svůj kříž a následoval tě. Tvůj kříž, který jsi přijal svobodně a s láskou, se stal křížem naší spásy, protože každé utrpení přijaté s láskou přetváří člověka a přináší mu spásu. Nyní ti obětuji kříž a utrpení tohoto závislého, které si on vzal na sebe a které ho ničí jako člověka a jako křesťana. Vzal kříž v okamžiku, když uvěřil lžím těch, kteří mu nabídli drogu jako řešení problémů a on ji přijal. Vím, že je obětí a velmi trpí, ale svou závislostí klade kříž své rodině, svým rodičům, přátelům.

Nyní je tento kříž na našich ramenech vytvořený problémy, které přicházejí se závislostí, protože chaos se vkradl nejen do jeho života, ale i do života každého z nás. Dnes tě prosím o sílu pro tohoto závislého, ať shodí tento kříž závislosti ze svých i našich ramen. Prosím tě o sílu, abychom trpělivě přijali toto utrpení a odpustili si navzájem, a tak se stali tvými učedníky.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

3. zastavení : Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Kříž je těžký. Tvoje síly, Ježíši, jsou už vyčerpané. Cesta na Kalvárii je kamenitá, proto jsi spadl pod tíhou kříže. Neobviňoval jsi druhé, ale obětoval jsi svůj pád, abychom my mohli vstát.

Když jsme objevili kříž závislosti a zjistili jsme, že závislý, za kterého prosíme, upadl do pokušení omamných a smrtonosných drog, i my okolo něho jsme upadli do netrpělivosti, beznaděje. Ztratili jsme lásku a víru a obviňujeme se navzájem. Kříž chaosu se stal přetěžkým a udusil vzájemné porozumění. Obviňujeme ho a obviňujeme se navzájem.

Dej nám milost, abychom neklesli hlouběji, abychom si odvážně a moudře podali ruce a tak se zachránili. Prosím tě i za rodiny, které ještě nevědí, že jim vážně hrozí pád do drog. Dej jim milost, aby včas objevili zlo a vykonali všechno, aby zabránili pádu.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

4. zastavení: Pán Ježíš se setkává se svou matkou

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Setkání mezi tebou a tvou Matkou, Ježíši, v moři odsouzení, trpkosti, násilí, výhrůžek a urážek bylo kapkou útěchy pro vás oba. Kdo miluje, dokáže se setkat s druhými a svým setkáním zmírňovat bolest a dávat sílu. Děkujeme ti za toto setkání, které nám všem dává naději.

Ty víš, Ježíši, že mnoho lidí se už nedokáže s láskou setkávat. Hlavně tam, kde vstoupí droga, setkáním se vyhýbají, nemluví spolu, utíkají před sebou a bojí se sebe navzájem. Jaký žalostný stav v rodinách, kde se rodiče nesetkávají s dětmi, nebo děti se vyhýbají setkáním! Jak těžká je situace tam, kde otec ani matka nemají pro děti čas! Tak se otvírá cesta nešťastné závislosti.

Teď tě, Ježíši, spolu s Marií, prosím, abys tomuto závislému dal sílu, aby se v pravdě a lásce, beze strachu setkal s lidmi, s kterými žije a aby ti, s kterými žije, byli připraveni na setkání. Aby se takto vysvobodil ze smrtonosného sevření drog. Aby byl znovu v životodárném náručí svých rodičů a nás, kteří s ním žijeme. Obětujeme ti, Ježíši, i to první setkání s člověkem, který mu nabídl drogu a prosíme tě za něho. Zacel rány a udělej nás schopnými, abychom se s láskou a v pravdě setkávali.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

5. zastavení : Šimon Cyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Řekl jsi,Ježíši, že nebudeme zkoušeni nad své síly. A hle, najde se člověk, který je schopný vzít tvůj kříž a nést ho místo tebe, protože uviděl tvou únavu a tvoje muka. Byl jsi mu vděčný.

Přiznávám, Ježíši, že jsme jeden vůči druhému slepí. Tento závislý nesl kříž svého utrpení, unavený vstával, ztrácel chuť do života, do práce, a my okolo něho jsme na to všechno hleděli, ale nic jsme neviděli. Kdyby se našel ve správném okamžiku dobrý Šimon, určitě by kříž toho závislého nebyl tak těžký.

Prosím tě, dej, abychom byli všichni Šimonové, kteří vidí, a když vidí, dokážou pomoci. Děkuji ti dnes za všechny, kteří znají závislé, cítí jejich utrpení a pomáhají jim osvobodit se. Dej nám všem milost, abychom se nebáli pomáhat těm, kteří potřebují naši pomoc.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

6. zastavení : Veronika podává Pánu Ježíši roušku

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Všichni viděli tvou zohavenou tvář, ale nikdo se nenašel, aby se k tobě přiblížil a utřel pot a krev z tvé tváře, kromě odvážné ženy Veroniky. Ona to udělala. Věděla, že bude terčem pohrdavých pohledů, když ti pomůže. To se přece nepatří. Odvážně přistoupila k tobě a vykonala skutek milosrdenství. Zanechal jsi svou tvář otisknutou na její roušce a tak jsi ukázal, jak jsi vděčný.

Ježíši, kolikrát před mýma očima a před očima rodičů ukázal závislý svou pobledlou, bezduchou tvář, své krvavé oči a my jsme to neviděli. Ani jsme nevěděli, jak k němu přistoupit, povídat si a pomoci.

Děkujeme ti dnes za sestru Elvíru a za všechny, kteří poznali zničenou tvář závislého a konají všechno, aby mu pomohli. Prosíme tě o milost svaté zpovědi pro všechny, kteří se stali závislými. Ať se jim zpověď stane setkáním s tebou a pomůže jim, aby se osvobodili.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

7. zastavení : Pán Ježíš podruhé padá pod křížem

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Na své cestě jsi podruhé spadl pod přetěžkým křížem. Druhý pád je těžší než ten první. Těžší bylo vstát po druhém pádu než po prvním pádu. Ale ty jsi i tak vstal. Děkujeme ti, že jsi důsledně vyplnil Otcovu vůli.

Ježíši, ty víš, kolikrát závislí slibují sobě, svým rodičům a přátelům, že už víckrát nevezmou drogy, ale nedokážou dodržet slovo, protože zlo závislosti je silnější, než jejich dobrá vůle. Opakovaným pádem mnozí ztrácí odvahu a víc se nepokoušejí povstat. A ti okolo nich jim přestávají věřit, protože často slibovali, že už víc nevezmou drogy, ale potom vzali zase, tj. upadli.

Prosím tě za tohoto závislého a za všechny závislé, aby navzdory opakovanému pádu neztratili naději a odvážně vykročili kupředu. Pošli jim naproti lidi, kteří jim pomůžou. Zadrž svou silou ty, kteří předáváním drog vyvolávají nové pády těch, kteří zeslábli.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

8. zastavení : Pán Ježíš napomíná plačící ženy

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Tvoje bolest tě neuzavřela do sebe. Zpozoroval jsi ženy, které stály u cesty, které plakaly nad tebou. Přes své utrpení jsi nezapomněl na svoje poslání a tak vyzýváš ženy, matky, aby se obrátily a zvěstuješ jim okamžik spasení, když je voláš k obrácení. Obrácením zachraňují sebe, svoje rodiny i svůj národ. Jasně jsi jim pověděl, že zahynou, když se neobrátí.

Dnes tě prosím za rodiče tohoto závislého, ať se i oni obrátí a svým obrácením pomůžou jeho obrácení a osvobození ze závislosti. Prosím tě i za všechny rodiče a vychovatele mládeže, aby svým obrácením ochránili svoje děti a mládež. Ať i ti, kteří šíří drogy mezi mládež a bohatnou na účet jejich záhuby, slyší výzvu po obrácení a přestanou přinášet zlo. Prosím tě i za všechny odpovědné ve společnosti a v církvi, aby se stali aktivní v boji proti každé závislosti. Odpusť nám všem, že neslyšíme výzvu po proměně života a že se neměníme.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

9. zastavení : Pán Ježíš padá potřetí pod křížem

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Znovu jsi zakopl a spadl a ležíš pod svým křížem. Tví mučitelé se i tentokrát radovali, když viděli tvé trápení, ve své bezuzdnosti se kochali v tvém opakovaném pádě. Z posledních sil vstáváš a důstojně pokračuješ na svojí cestě, dále neseš svůj těžký kříž.

Prosíme tě, Ježíši, za tohoto závislého, který už tolikrát sliboval, že přestane ničit sebe i nás, ale padl. My se nekocháme v jeho pádech, ale i tak jsme ho odsuzovali a odvrhovali. Odpusť nám a ať nám odpustí všichni, které jsme odsuzovali. Prosím tě i za ty, kteří si úplně zničili své zdraví, kteří úplně ztratili svou svobodu a vůli, aby se o cokoliv pokusili. Dej jim milost, aby se z posledních sil znovu pokusili a uspěli. Odevzdávám ti ty, kteří jsou dnes v nebezpečí, že se předávkují a tak skončí svou těžkou životní cestu. Smiluj se nad nimi, ať je naplní tvůj Duch síly, aby se vytrhli z objetí smrti a znovu začali život ve svobodě.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

10 zastavení : Pána Ježíše svlékají ze šatů

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dívám se, Ježíši, jak ti přidávají ještě jednu bolest. Svlékají z tebe i šaty, o které losují. Jsi úplně chudý, vystavený pohledům lidí, avšak tvoje srdce a tvou duši naplnila láska a pokoj. Nemohli tě duchovně zbídačit, protože jsi využil i tento okamžik, abys ukázal sílu své lásky. Byl jsi božsky bohatý.

Ježíši, každý závislý i tento, za kterého obzvlášť prosím, je ubožák a zničil svou rodinu. Prodal z domu všechno, co se dalo, kradl a zadlužoval se u mnohých, přičemž je klamal, že jim to vrátí. Rodiče jsou bezmocní. Jeho stav je těžký, ale ještě těžší je to, že i jeho duše je zcela zubožená. Zevnitř i zvenku zůstala jen strašná spoušť.

Prosím tě, Ježíši, uzdrav mu duši i srdce, navrať mu vnitřní bohatství lásky, víry a naděje, upřímnosti a úcty, zamilovanost v pravdě, a chuť do života ve spravedlnosti a pokoji.

Prosím tě i za ty, kteří zbohatli bídou závislého. Zbav je chamtivosti a dej jim milost, aby ctili každý život a hmotná dobra.

Mnozí onemocněli těžkou nemocí AIDS a jinými nakažlivými nemocemi, nebo ztratili důstojnost v morální oblasti. Zabíjeli i počaté děti. A mnoho dětí se narodilo nakažených, nemocných a tak se jim ztížila jejich životní cesta. Smiluj se nad všemi, zahoj jim rány a navrať jim prvotní důstojnost, kterou Otec Stvořitel obohatil každou duši.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

11. zastavení : Pána Ježíše přibíjejí na kříž

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Na tebe se vrší nenávist přetvořená do násilí. Hřeby ti přibíjejí ruce i nohy. A to je znovu chvíle, kdy se zjevila tvoje nesmírní láska, protože jsi přijal ukřižování, abys nás spasil.

Ježíši, závislý, za kterého prosím, je posedlý duchem násilí proti sobě a proti druhým. Přibíjí na kříž sebe, své duchovní, duševní a tělesné zdraví. Přibíjí na ten stejný kříž své rodiče, rodinu. Páchá násilí na starých a nemocných jen, aby se dostal k penězům.

Ježíši, ty víš, že mnozí pro svou závislost trpí násilí, nebo jsou násilníci. Odevzdávám ti je všechny a prosím, abys je zbavil ducha násilí, ducha nenávisti a přetvářky. Vysvoboď rodiny závislých od násilí a rozpadu, ať vstoupí do nich duch shovívavosti, dobroty a pokoje, vzájemného odpouštění a porozumění. Zadrž všechny ruce, které nabízí omamné látky i ruce, které je berou, aby se zachránil každý život.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

12. zastavení : Pán Ježíš na kříži umírá

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ty jsi zemřel na kříži. Odpustil jsi a prosil jsi za ty, kdo se na tobě dopustili násilí. Stal ses obětí, abys nás spasil. Nezapomněl jsi ani na svou matku, ani na svého učedníka, ale vyjádřil jsi své poslední přání, aby přijal jeden druhého.

Odevzdávám ti nyní všechny oběti drog, alkoholu, násilí, ke kterým je dovedla závislost. Smiluj se nad nimi, přijmi je do svého království. Smiluj se i nad těmi, kteří si v bezvýchodné situaci vzali život. I nad těmi, kteří pod vlivem drog řídili auta a způsobili smrt sobě i druhým. Ať i jejich smrt se pro všechny závislé stane výzvou, aby se rozhodli pro život. Povolej do svého království pokoje všechny, kteří nyní umírají na předávkování. Ať nikdo není věčně zatracený.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

13. zastavení : Pána Ježíše snímají z kříže

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Maria, děkujeme ti, že jsi vydržela odvážně trpět se svým Synem. Děkujeme ti, protože tvoje láska a víra se nezlomily. Jsi smutná, ale neztratila jsi naději. A dokud svého mrtvého Syna držíš v náručí, podobáš se všem rodičům, kteří kvůli závislosti ztratili své dítě. Podobají se ti v zármutku, avšak v zármutku ztratili víru a naději, často i chuť do života a do práce. Přijmi je, Maria, pomoz jim, aby se jim vrátila naděje a láska.

Zasvěcuji ti všechny mladé závislé, abys je svým mateřským pláštěm ochránila od závislosti. Zasvěcuji ti i ty, kterým hrozí nebezpečí, že se stanou závislými. Zachraň je a pošli jim naproti lidi, kteří jim budou pomocí na cestě svobody.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

14. zastavení : Pána Ježíše pochovávají

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíši, uložili tě do hrobu. Zdá se, že všechno skončilo. A pro tebe to znamenalo blízký okamžik slávy vzkříšení. I Mariino srdce to cítilo., když tě smutná se svými přáteli ukládala do hrobu.

Požehnej všechny hroby závislých a všechna místa, kde prožívali svoje poslední chvíle. Požehnej ty rodiny, které dnes vyprovázejí oběti drog na místo odpočinku lidských těl. Nechť víra v život, který nepomine, je jejich silou. A nám všem, kteří ještě putujeme po cestě života dej milost, abychom žili tak, abychom byli hodni vejít do tvého království.

Amen.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

 

Modlitba před křížem:

Klaníme se tvému kříži, protože je znakem tvé lásky. Mocí své drahocenné krve obmyj nás ze všech hříchů a ochraň nás od každého satanova vlivu. Ať z tohoto místa proudí řeka pokoje a smíření do srdcí všech lidí. Ať všichni závislí s vírou pohlédnou na kříž a uzdraví se z otroctví drog. jako se uzdravili ti, kteří na poušti pohlédli na znamení, které jim Mojžíš vyzdvihl před jejich oči.

Jménem těch závislých, kteří nevěří, dívám se na tvůj kříž a prosím, abys je uzdravil na duši i na těle, abys je vysvobodil a daroval jim lásku k životu.

Ať nás všechny tvůj kříž neustále volá a dává nám odvahu, abychom s láskou ve svobodě darovali svůj život jeden za druhého.

Amen.