VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK


Na základě stanov vyhlašuji volby do pastorační rady farnosti Šternberk a jmenuji tyto členy volební komise: Marta Janíčková, Ludmila Nováková a Miroslav Vyvozil .

Termín přijímání návrhů je od vyhlášení, tj. 19. ledna 2020 do neděle 2. února 2020.

Každý farník (každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti) může navrhnout pět kandidátů na členy pastorační rady, které napíše na lístek a předá členům volební komise, farářovi nebo jej vloží do označené krabice v kostele. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.


K úkolům pastorační rady zvláště náleží:
1/ probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů,
2/ získávat a připravovat členy farnosti pro službu předávání víry a jejího prohlubování,
3/ přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii,
4/ podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,
5/ vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách,
6/ sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,
7/ koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,
8/ zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti,
9/ probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě,
10/ hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,
11/ podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti, v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby,
12/ hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,
13/ pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,
14/ společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,
15/ v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,
16/ spolupracovat při lidových misií, duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, kroniku vývěsku, apod.