VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK


Na základě stanov vyhlašuji volby do pastorační rady farnosti Šternberk a jmenuji tyto členy volební komise: Marta Janíčková, Ludmila Nováková a Miroslav Vyvozil .

Milí farníci v minulých dnech jste měli možnost navrhnout jména kandidátů do nové pastorační rady. Této možnosti využilo několik farníků. Farníky, jejichž jména se ve Vašich návrzích objevila alespoň dvakrát jsem oslovil a požádal je o vyjádření, zda bych je mohl zapsat mezi kandidáty do Pastorační rady farnosti. Jména kandidátů najdete na nástěnce.
Volby proběhnou při bohoslužbách 3. neděle v době postní 15. března 2020 v kostelíčku a ve farním kostele. Každý farník starší 15 let dostane volební lístek, na kterém zatrhne maximálně pět kandidátů.


Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.


K úkolům pastorační rady zvláště náleží:
1/ probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů,
2/ získávat a připravovat členy farnosti pro službu předávání víry a jejího prohlubování,
3/ přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii,
4/ podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,
5/ vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách,
6/ sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,
7/ koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,
8/ zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti,
9/ probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě,
10/ hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,
11/ podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti, v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby,
12/ hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,
13/ pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,
14/ společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,
15/ v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,
16/ spolupracovat při lidových misií, duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, kroniku vývěsku, apod.